Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

Centrum Innowacji, Edukacji Ustawicznej i Usług

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy

Centrum Innowacji, Edukacji Ustawicznej i Usług Akademii Pomorskiej zaprasza już od października 2018 roku na II  edycję studiów podyplomowych Ubezpieczenia społecznei prawo pracy.

Oferta jest skierowana do absolwentów studiów wyższych (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie) pracujących lub ubiegających się o pracę w ZUS oraz do pracowników ZUS lub osób zainteresowanych wiedzą w tym obszarze. Zawarte treści programowe odpowiadają potrzebomi zagadnieniom, z którymi pracownicy ZUS mają do czynienia w swojej pracy. Studia mają charakter dedykowany do oczekiwań kadry zarządzającej i pracowników operacyjnych ZUS lub osób, które oczekują doskonalenia oraz rozwoju swoich umiejętności.

Program studiów za główny cel kształcenia ma założone zdobycie i doskonalenie wiedzy z zakresu prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.  Osiągnięcie powyższego, głównego celu kształcenia możliwe jest dzięki realizacji poniższych celów pośrednich:

 1. Pogłębiania wiedzy słuchaczy m. in. w zakresie:
 • przepisów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
 • zasad funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych.
 • zasad ochrony danych osobowych.
 • zarządzania zasobami ludzkimi tworzącymi system.
 • zarządzania ryzykiem.
  1. Rozwijania ich kompetencji społecznych m. in. w zakresie:
 • umiejętności samoedukacji i dalszego dokształcania się.
 • myślenia innowacyjnego i umiejętnego stosowania przepisów prawa pracy.
 • rozwiązywania konfliktów i  zarządzania czasem.
 • obsługi klienta.

W trakcie studiów będą realizowane następujące przedmioty:

 • Wprowadzenie do ubezpieczeń społecznych
 • Ubezpieczenia społeczne w prawie międzynarodowym
 • Orzecznictwo sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Sytuacja finansowa ZUS i zarządzanych przez ZUS funduszy
 • Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych
 • Ubezpieczenia emerytalne
 • Ubezpieczenia rentowe
 • Ubezpieczenia chorobowe
 • Ubezpieczenia wypadkowe
 • Prawo pracy
 • Finanse publiczne
 • Postępowanie administracyjne  w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Organizacja obsługi klienta
 • Elementy psychologii

Wymagane dokumenty:

 1. dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. kopia dowodu osobistego
 3. zdjęcie legitymacyjne  - 2 szt.
 4. podanie oraz kwestionariusz osobowy zgodny ze wzorem  Regulaminu studiów podyplomowych   Akademii Pomorskiej w Słupsku 

CENA ZA SEMESTR: 1600 zł

Informacje organizacyjne:

Urszula Szafran

ul. Kozietulskiego 6-7, I piętro, pok. 38

Tel. (59) 848 28 64

E- mail: urszula.szafran@apsl.edu.pl

 

 

Znajdziesz nas tutaj