Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

Centrum Innowacji, Edukacji Ustawicznej i Usług

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zarządzanie jakością

Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie zaprasza na studia podyplomowe „Zarządzanie jakością”.

Ideą studiów podyplomowych jest przekazanie pogłębionej wiedzy i ukształtowanie umiejętności pozwalających na skuteczne zarządzanie jakością w organizacji, przygotowanie słuchaczy do wdrożenia i doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu jakości w organizacjach.

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, osób pracujących i zajmujących się zarządzaniem jakością, których zainteresowania zawodowe lub osobiste skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu zarządzania jakością w organizacji.Absolwent studiów będzie posiadał aktualną wiedzę z zakresu wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością w organizacji.

Słuchacz po zakończeniu kształcenia oprócz dyplomu studiów podyplomowych wydanych przez AP w Słupsku, otrzymuje certyfikat potwierdzający możliwości prowadzenia audytów wewnętrznych wydany przez TÜV Rheinland Polska.

Osiągnięcie głównego celu kształcenia studiów, możliwe jest dzięki realizacji celów pośrednich:

1. Pogłębiania wiedzy słuchaczy w zakresie:

 • teoretycznych podstaw dotyczących systemu zarządzania jakością w organizacji,
 • podstawowych wymagań norm: PN-EN ISO 9001:2015-10; PN-EN ISO 19011:2012; PN-ISO 26000:2012,
 • teoretycznych podstaw tworzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością na podstawie wymagań normy ISO 9001,
 • wymagań dotyczących kompetencji oraz obowiązków audytora wewnętrznego,
 • nowoczesnych metod, technik i narzędzi zarządzania jakością.

2. Doskonalenia umiejętności słuchaczy w zakresie:

 • identyfikowania i właściwej interpretacji procesów, zjawisk i faktów związanych z zarządzaniem jakością,
 • planowania, przygotowania i prowadzenia audytów wg ISO 19011,
 • praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania jakością nabywanej w trakcie studiów podyplomowych,
 • posługiwania się normami PN-EN ISO 9001:2015-10; PN-EN ISO 19011:2012, PN-ISO 26000:2012,
 • posługiwania się wybranymi technikami i narzędziami zarządzania jakością.

3. Rozwijania ich kompetencji społecznych w zakresie:

 • umiejętności ciągłej samo-edukacji w zakresie objętym problematyką studiów,
 • współpracy w zespołach specjalistów i zespołach zadaniowych tworzonych na potrzeby zarządzania jakością,
 • dostrzegania i identyfikacji problemów związanych z przeprowadzaniem audytów wewnętrznych,
 • myślenia innowacyjnego pozwalającego na podejmowanie wyzwań zawodowych związanych z zarządzaniem jakością.

Nasze atuty:

 • kompleksowa wiedza z zakresu zarządzania jakością
 • wykładowcy to praktycy, którzy prowadzą zajęcia z rozwiązywaniem i omawianiem konkretnych przykładów w oparciu o stosowane normy,
 • zajęcia konwersatoryjne z przewagą zajęć praktycznych,
 • konkurencyjna cena.

 

PROGRAM STUDIÓW:

1. Podstawy zarządzania jakością

2. System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

3. Podstawy Lean Manufacturing

4. Wybrane metody statystyczne w zarządzaniu jakością wprzedsiębiorstwie

5. Dokumentacja systemu zarządzania jakością

6. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001

7. Inne systemy zarządzania (System Zarządzania Środowiskowego,System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, SystemZarządzania Bezpieczeństwem Informacji)

8. CSR -Corporate Social Responsibility

9. Podstawy komunikacji, negocjacji i mediacji

10. Audyt zintegrowanego systemu zarządzania jakością

 

Informacje o studiach :

 • 2 semestry  (średnio 1 zjazd w miesiącu)
 • 181 godzin
 • Opłata semestralna: 2200 zł

Wymagania rekrutacyjne :

Przyjęcie kandydatów na studia realizowane jest w oparciu o zasady rekrutacji słuchaczy studiów podyplomowych obowiązujące w Akademii Pomorskiej w Słupsku.Kandydata obowiązuje dostarczenie kompletu dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • 2 zdjęcia,
 • odpis dyplomu lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia,
 • kwestionariusz osobowy.

Przyjęcia następują według kolejności zgłoszeń.

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na w/w kierunku proszeni są o kontakt z Panią Beatą Harasim.
 

Beata Harasim

ul Kozietulskiego 6-7, I piętro, pok. 41,

tel. (59)848 37 94,

mail: beata.harasim@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj