Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Historia

Uruchomienie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Akademii Pomorskiej w Słupsku miało miejsce w 2008 roku, a poprzedziło je powołanie w strukturach Wydziału Filologiczno-Historycznego Katedry Bezpieczeństwa Narodowego. Pierwsi studenci rozpoczęli studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2008/2009. Zrekrutowano wówczas łącznie 188 studentów, w tym 103 na studia stacjonarne i 85 na niestacjonarne. Do chwili obecnej kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunku podjęło 1371 studentów, a w tym 837 studentów studiów stacjonarnych i 534 studiów niestacjonarnych (szczegóły tab. 1). Pierwszych absolwentów wypromowano w 2011 roku (126 studentów), a w chwili obecnej liczba absolwentów przekroczyła 400.

Wyniki rekrutacji studentów na kierunek bezpieczeństwo narodowe w Akademii Pomorskiej (lata 2008-2013)
Lp.Charakter StudiówLiczba studentów przyjętych w ramach rekrutacji w roku akademickim:
2008/20092009/20102010/20112011/20122012/20132013/2014Łącznie
1.Stacjonarne1037511098150125837   
2.Niestacjonarne85911081009060534
RAZEM:1881642181982401851371

 

Do roku akademickiego 2012/2013 kształcenie realizowano głównie w trzech specjalnościach: polityka obronna, zarządzanie kryzysowe oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny. Od roku akademickiego 2012/2013, z chwilą dostosowania programów do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji i zakończenia realizacji projektu infrastrukturalnego, dofinansowanego w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, pt. Przebudowa i doposażenie laboratorium „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku” podnoszące jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (zakończonego 31.08.2012 r.), wprowadzono dwie nowe specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy: bezpieczeństwo żeglugi morskiej i portów oraz bezpieczeństwo teleinformatyczne.

Jeszcze w roku akademickim 2012/2013 Katedra Bezpieczeństwa Narodowego funkcjonowała w oparciu o trzy zakłady:

 • Zakład Nauk Społecznych i Teorii Bezpieczeństwa,
 • Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Polityki Obronnej,
 • Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa.

W Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego zatrudnionych było 30 pracowników naukowo-dydaktycznych. Dodatkowo zajęcia realizowane były przez 2 osoby zatrudnione w oparciu o umowę o dzieło. Kadra zapewniła utrzymanie wysokiego pod względem merytorycznym i metodycznym poziomu kształcenia oraz realizację wszystkich, zakładanych w programie efektów i celów kształcenia.

W ubiegłym roku akademickim, jak wspomniano wcześniej, zakończono formalną część realizacji projektu pt. Przebudowa i doposażenie laboratorium „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku” podnoszące jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. W wyniku realizacji projektu zmodernizowano kompleksowo, istniejącą do 2011 roku infrastrukturę dydaktyczną Instytutu/Katedry Bezpieczeństwa Narodowego, a w tym:

 • salę operacyjną pracy zespołów zarządzania kryzysowego,
 • salę służby dyżurnej i zespołu analityków,
 • salę konferencyjną - komunikacji społecznej,

A także wybudowano trzy nowe pracownie, czyli:

 • pracownię systemów wspomagania zrządzania kryzysowego,
 • pracownię bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • pracownię bezpieczeństwa żeglugi morskiej i portów.

W ramach projektu Katedra wyposażona została ponadto w platformę e-learningową.

Zgodnie z Uchwałą nr R/0004/47/13 z dnia 25 września 2013 roku Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku utworzono Instytut Bezpieczeństwa Narodowego. Obecnie w skład Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego wchodzą następujące zakłady:

 • Zakład Nauk Społecznych,
 • Zakład Teorii Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej,
 • Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa,

w których zatrudnionych jest 40 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym pięciu samodzielnych pracowników naukowych). W proces kształcenia włączono również dwóch profesorów wizytujących z Akademii Korpusu Policji w Bratysławie, z którą Uczelnia i Instytut ma podpisane stosowne porozumienia o współpracy.

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Uczelni i strategią własną podjął już działania mające na celu dostosowanie się do zmian organizacyjnych (od 01 października 2018 roku utworzono nowy Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie). W chwili obecnej uruchomiono nowe kierunki studiów – inżynieria bezpieczeństwa (studia inżynierskie) i przekształcenie kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe na studiach pierwszego stopnia na profil praktyczny w tym nowe specjalności w ramach projektu SOA ( Słupski Ośrodek Akademicki) ochrona cyberprzestrzeni, cybermedia, cyberzagrożenia. Ponadto uruchomione zostały studia podyplomowe w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony osób i mienia, edukacji dla bezpieczeństwa oraz pomocy humanitarnej. Planowane jest również uruchomienie kursów specjalistycznych i szkoleń, głównie dla firm prywatnego sektora ochrony oraz powiatowych i gminnych struktur zarządzania kryzysowego w regionie, z którymi Instytut posiada podpisane stosowne porozumienia. Obecnie Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, kształci praktyków w wymagającym międzynarodowym środowisku pracy.

 

Znajdziesz nas tutaj